top of page

Algemene voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen en uitvoeringen van werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden worden steeds geacht van voor het totstandkomen van de overeenkomst gekend en tevens uitdrukkelijk aanvaard te zijn. Indien tussen partijen afwijkende bijzondere voorwaarden bedongen werden, zijn deze algemene voorwaarden aanvullend van toepassing behoudens degene die onverenigbaar zijn met de bijzondere voorwaarden

2. Een overeenkomst tot het uitvoeren van levering van diensten en/of prestaties wordt geacht te zijn gesloten op het ogenblik dat de opdracht door ons is aanvaard.

3. De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de aanbieding of in de opdrachtbevestiging gegeven beschrijving van de werkzaamheden, benevens door alle wijzigingen en aanvullingen die naderhand in overleg worden aangebracht. Tenzij anders vermeld worden bijkomende werkzaamheden afzonderlijk in rekening gebracht. De meerprestaties worden tevens aangerekend aan de op dat ogenblik van toepassing zijnde tarieven. Nazorg wordt steeds altijd afzonderlijk aangerekend.

4. Bij annulatie door de opdrachtgever van een opdracht voor minder dan een week voor de aanvang van uitvoering ervan is een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20 % van de waarde van de gegeven opdracht verschuldigd, dit onverminderd bijkomende schadevergoeding in geval deze kan worden bewezen. Bij annulaties minder dan 36 uur voor de aanvang van de uitvoering is een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van de waarde van de gegeven opdracht verschuldigd, dit onverminderd bijkomende schadevergoedingen in geval deze kan worden bewezen. Indien de opdracht reeds in uitvoering is en de opdracht geannuleerd wordt gedurende de uitvoering is de integrale waarde van de gegeven opdracht steeds verschuldigd.

5. Herroepingsrecht: Conform art. VI.47 WER en art. VI.67 WER beschikt de klant die handelt in de hoedanigheid van consument over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst op afstand enerzijds en de buiten de verkoopsruimten gesloten overeenkomsten zonder opgave van redenen te herroepen. Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. De consument informeert BCD Services BV hiervan door een schriftelijke berichtgeving waaruit ondubbelzinnig de herroeping van de bestelling blijkt, en dit hetzij per aangetekende zending hetzij per e-mail. De bewijslast van de herroeping ligt bij de consument. De consument beschikt niet langer over dit herroepingsrecht indien de uitvoering van de diensten voor het verstrijken van de termijn zijn begonnen op uitdrukkelijk verzoek van de klant en mits de klant erkend heeft zijn herroepingsrecht te verliezen van zodra de diensten volledig zijn uitgevoerd.

6. Eventuele documenten waarover wij de beschikking dienen te hebben voor uitvoering van de opdracht dienen op eerste verzoek daartoe aan ons te worden overgemaakt. De opdrachtgever zal voor de aanvang van de opdracht trouwens alle gegevens en documenten aan ons bezorgen die redelijkerwijze als relevant voor de uitvoering van de opdracht kunnen worden beschouwd. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor nadelige gevolgen ingevolge het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie

7. De inspectie wordt uitgevoerd van maandag tot vrijdag van 7 tot 18u. Inspectie-uren die buiten voornoemde uren vallen, zijn mogelijk mits meerprijs.

8. Eventuele wachttijden van de inspecteur(s), niet veroorzaakt door BCD Services BV, worden verrekend aan 100,00 EUR (incl. BTW) per uur.

9. De opdrachtgever dient tijdens de inspectie de nodige begeleiding te voorzien teneinde de toegang van alle te inspecteren ruimtes/installaties te kunnen verschaffen. Voor de opmaak van de asbestinventaris geldt als voorwaarde dat de locatie vlot toegankelijk en tevens veilig dient te zijn. Onze medewerkers hebben het recht een inspectie van een gebouwdeel te weigeren indien niet aan deze voorwaarde voldaan is. Ruimtes die niet toegankelijk zijn en waarvoor, zoals beschreven in het inspectieprotocol, een beperking geldt die op korte termijn door de opdrachtgever kan opgelost worden (vb. sleutel niet aanwezig op moment van inspectie, doorgang versperd door wegneembare losse materialen,…), kunnen niet opgenomen worden in de rapportage en dienen bijkomend geïnspecteerd te worden om een asbestattest te kunnen afleveren. De eventuele verplaatsingskosten en inspectie-uren die buiten de beoogde tijdspanne van de inspectie uitgevoerd worden, worden verrekend aan 100,00 EUR (incl. BTW) per uur. De opdrachtgever zorgt er tevens voor dat de eigenaar en/of gebruiker van het pand/terrein op de hoogte is van diens inspanningsverplichtingen zoals opgenomen in het opdrachtformulier voor de opmaak van asbesintventarisattesten.

10. Specifiek voor asbestinventarisattesten, dienen er volgens het inspectieprotocol asbestinventarisatie voor bepaalde asbestverdachte toepassingen de nodige staalnames uitgevoerd te worden. Indien de opdrachtgever dergelijke staalname niet toelaat, zal de asbestverdachte toepassing in het asbestinventarisattest worden beschouwd als asbesthoudend. BCD Services BV kan hiervoor desgevallend niet verantwoordelijk gesteld worden. In de offertes voor asbestinventarissen zit een aantal stalen in de prijs inbegrepen. Indien meer stalen voor analyse worden genomen tijdens de inspectie van het pand, worden deze afzonderlijk in rekening gebracht tegen een meerprijs van 48,4 EUR (incl. BTW). BCD Services BV beschikt over ladders waarmee veilig gewerkt kan worden tot een werkhoogte van 3,5 m te meten vanaf een vaste ondergrond. Aanwezige asbest(verdachte) toepassingen die hoger gelegen zijn worden niet bemonsterd. Met uitzondering van asbestcementen buitenschiltoepassingen, zal een beperkingsfiche aangemaakt worden, tenzij de opdrachtgever een gekeurde stelling of hoogtewerker met bediener ter beschikking kan stellen.

11. Indien de bruto inspectieoppervlakte van het te inspecteren gebouw groter is dan de opgegeven oppervlakte bij de offertevraag, zal een supplement aangerekend worden in overeenstemming met de grotere oppervlakte.

12. Termijnen die door ons worden opgegeven zijn louter van informatieve aard en berusten steeds op een schatting. Overschrijding van de opleveringstermijnen – anders dan in gevallen van opzet of grove schuld door ons – geeft de opdrachtgever nimmer het recht om schadevergoeding van ons te vorderen, vertragingsboeten te eisen of een korting op ons toekomende bedragen te bekomen.

13. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle door ons verzamelde meet- en onderzoeksgegevens en rapporteringen elektronisch afgeleverd.

14. Wij behouden ons het recht voor de aflevering van rapporten te weigeren tot na volledige betaling te hebben ontvangen. De eigendom gaat pas over behoudens andersluidend bedongen dan na volledige betaling.

15. Gerapporteerde gegevens en in het bijzonder die van bijkomende werkzaamheden, mogen slechts worden gehanteerd voor het doel waarvoor zij volgens de in de opdracht beschreven werkzaamheden zijn verzameld. Het gebruiken van gegevens door opdrachtgever of derden voor andere doeleinden, geschiedt voor risico van de gebruiker. Het opmaken van de rapporten geschiedt naar best vermogen en maakt altijd een middelenverbintenis uit. Schade aan derden toegebracht is ten allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.

16. Aansprakelijkheid: Onze aansprakelijkheid is uitsluitend betrokken indien schade wordt teweeg gebracht door een manifest foutieve handelswijze bij de uitvoering van de aanvaarde opdracht. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de rechtstreeks veroorzaakte schade en kan nimmer meer bedragen dan het totaal gefactureerde bedrag voor uitvoering van de betreffende opdracht waarbij elke opdracht op zich beschouwd wordt zelfs als deze deel uitmaakt van een groter geheel. Indien de tussenkomst van onze verzekeraar betrokken is en deze een schadegeval aanvaardt is de vergoedbare schade maximaal gelijk aan het bedrag dat door de verzekeraar wordt betaald. Geen enkele aansprakelijkheid kan ten onze laste worden gelegd wegens het niet of onvoldoende verzekerd zijn. Indien de klant in gebreke is gebleven uiterlijk binnen de 3 werkdagen na vaststelling van het schadegeval hiervan bij aangetekend schrijven aan BCD Serivces BV kennis te geven is iedere vergoeding uitgesloten. De vrijstelling of franchise valt eveneens ten laste van de opdrachtgever, behoudens indien de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een manifest foutief handelen, met uitdrukkelijke uitsluiting van onzorgvuldigheid, van BCD Services BV. Dit beding geldt zonder afbreuk te doen aan de wettelijke aansprakelijkheid van de onderneming bij overlijden of lichamelijk letsel van de consument ten gevolge van een doen of nalaten van de onderneming. Specifiek voor asbestinventarisattesten geldt dit beding zonder afbreuk te doen aan de aansprakelijkheid van de ADI volgens de inspanningsverplichting zoals opgenomen in het inspectieprotocol.

17. Betaling: Onze facturen zijn steeds betaalbaar netto, zonder korting en uiterlijk binnen de 14 dagen na factuurdatum.

  • Consumenten krijgen een eerste gratis betalingsherinnering. Bij gebrek aan volledige betaling door de consument binnen de 15 kalenderdagen na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een (i) verwijlinterest verschuldigd ten belope van de referentie-interestvoet vermeederd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, lid 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstyand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som, en (ii) een schadevergoeding van:

    • EUR 20,00 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan EUR 150,00;

    • EUR 30,00 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de EUR 150,00;

    • EUR 65,00 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag bocen de EUR 500, met een totaallimiet van EUR 2.000,00.

  • Handelaars en overheidsinstellingen zijn bij niet betaling binnen de 14 dagen na factuurdatum van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 % op jaarbasis. Tevens zal er bij niet betaling van de factuur op de vervaldag, naast de verwijlintresten een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % van het factuurbedrag. Voor langdurige projecten dient betaling te geschieden naarmate de werken worden uitgevoerd waarbij een voorschotfactuur kan worden opgemaakt gelijk aan 30 % van de waarde van het project, in de bijzondere voorwaarden kunnen verdere betalingsafspraken uitdrukkelijk worden bepaald.

18. Klachten: Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief ter kennis worden gebracht binnen 8 kalenderdagen na kennisgeving van betreffende levering, prestatie, rapport e.d.m. aan BCD Services BV. Elke factuur die niet binnen 8 kalenderdagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard door de klant. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet. Elke klacht dient grondig gemotiveerd worden en duidelijk omschreven. De opdrachtgever aanvaardt dat in geval een klacht tijdig en regelmatig wordt ontvangen en de vervanging of rechtzetting ervan door ons is mogelijk dat deze zal geschieden zonder dat schadevergoeding kan worden gevorderd.

19. Afwijkingen van onderhavige voorwaarden zijn BCD Services slechts tegenstelbaar in geval van uitdrukkelijk afwijkend geschrift. In geval van interpretatie dient te geschieden zal dit gebeuren met inachtneming van onze algemene voorwaarden en vervolgens volgens het gemeen recht. Indien een rechtbank van oordeel is dat een bepaalde clausule zou dienen en kunnen gematigd worden dient dit te gebeuren op die wijze dat het beginsel dat overeenkomsten tussen partijen tot wet strekken in acht genomen wordt en derhalve kan een clausule niet zonder uitwerking zijn behoudens in geval van nietigheid of uitdrukkelijke afstand ervan. De nietigheid van een beding resulteert niet in de nietigheid van de overeenkomst en laat de overige bedingen onverlet.

20. De ondertekenaar die tekent namens en voor rekening van de opdrachtgever wordt verondersteld handtekeningbevoegdheid te hebben of in elk geval uitdrukkelijk mandaat te hebben om de opdrachtgever te verbinden, bij gebreke waarvan deze op solidaire wijze als verbonden zal worden beschouwd.

21. Voor geschillen tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd. Alle geschillen voortvloeiend uit de interpretatie of de toepassing van de overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

bottom of page